Bezpieczeństwo drogowe – chroń życie i zdrowie osób zatrudnionych

roboty drogowe

Bezpieczeństwo drogowe – chroń życie i zdrowie osób zatrudnionych

Ochrona zdrowia i życia osób zatrudnionych jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Niezależnie od miejsca i warunków pracy, to pracodawca ma bezwzględny obowiązek zaopatrzyć pracowników w sprzęt zapewniający im bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Niektóre sytuacje stanowią spore wyzwanie. Do szczególnie wymagających można zaliczyć prace drogowe. Na pracowników czekają tam liczne zagrożenia z wielu źródeł. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie wszechstronnej i skutecznej ochrony.

Ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy podczas prac drogowych

Pracownicy wykonujący swoje zadania na drogach i w bezpośrednim towarzystwie ruchu drogowego narażeni są na różnorodne zagrożenia. Z jednej strony narażane jest ich zdrowie i bezpieczeństwo, z kolei drugiej strony, użytkowanie ciężkiego sprzętu stanowi zagrożenie dla otoczenia, kierowców i pieszych poruszających się w sąsiedztwie robót drogowych. Dlatego też pracownicy pracujący na drogach muszą nie tylko być widoczni, ale również powinni wykazywać się ogromną uważnością i czujnością, by dostrzegać wszystkich postronnych użytkowników dróg. Ryzyko, na jakie są narażeni pracownicy podczas robót drogowych, to niebezpieczeństwo wynikające z pracy z ciężkim sprzętem, ryzyko wypadków drogowych z udziałem samochodów, jeśli prace odbywają się przy jednoczesnym ruchu drogowym, ryzyko wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz uszkodzenia instalacji podziemnych, które również mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracowników.

Przeciwdziałanie ryzyku, czyli zabezpieczenie pracowników

Zarówno na kursach przygotowujących do zdania egzaminu na kartę rowerową, jak i na prawo jazdy, wpaja się kursantom jedną z najważniejszych zasad w ruchu drogowym. Będąc widocznym, jesteś bezpiecznym. Nie inaczej jest także w przypadku pracowników wykonujących prace drogowe. Bezpieczeństwo zapewniają im przede wszystkim narzędzia i materiały zwiększające ich widoczność na drodze. Dodatkowe wyzwanie w tej kwestii stanowią niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą znacząco ograniczać widoczność. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy muszą być zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia i ubiór zapewniający im bezpieczeństwo. Wszelkie środki ochrony indywidualnej pracowników musi zapewnić im pracodawca i jest to również jego ustawowy obowiązek.

Ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa na drodze

Rada Europejska podjęła działania w kierunku ujednolicenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej. Wszelkie zalecenia w tym zakresie zostały zawarte w Dyrektywie Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. Zapisy dyrektywy dotyczą również zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom drogowym. Biorąc jednak pod uwagę datę jej ogłoszenia i tempo zmian zachodzących w codziennym życiu oraz technologii wytwarzania środków ochrony pracowników, niezbędna była jej nowelizacja. Dlatego 9 marca 2016 r. ogłoszono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Dodatkowo również polski ustawodawca zatroszczył się o jasne określenie warunków, w jakich mogą odbywać się prace drogowe i zabezpieczenia miejsc takich prac. Najważniejsze z nich to:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393).

Źródło: Glovex – import i dystrybucja BHP

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *